Hatchan
Hatchan
Bronze Tier
slasher support
Outfits
Nv. 1
Sword Slash
Nv. 5
Takoyaki Punch
Nv. 12
Tako Black
Nv. 20
Rokutoryu Keisei
Nv. 25
Emote
Nv. 30
Tako Ashi Kiken: Shin Shun
Nv. 40
Takoyaki Chef
Nv. 50
Tako Hachi Black
Nv. 70
Rokutou no Waltz
Nv. 100
Master Chef