Jinbe
Jinbe
Diamond Tier
fighter tank
Overall
Offensive
Defense
Speed
Life
Nv. 1
Nana Sem Mai Gawara Mawashigeri
Nv. 5
Sen Mai Gawara Sei Ken
Nv. 12
Uchimizu
Nv. 20
Gyojin Karate
Nv. 25
Thinking (Emote)
Nv. 30
Samehada Soutei
Nv. 50
Kaityuu Ipponzeoi
Nv. 70
Gyojin Juujutsu: Yari Nami
Nv. 100
Karakusa Gawara Sei Ken