Jinbe
Jinbe
Diamond Tier
fighter tank
Outfits
Nv. 1
Nana Sen Mai Gawara Mawashigeri
Nv. 5
Sen Mai Gawara Sei Ken
Nv. 12
Uchimizu
Nv. 20
Gyojin Karate
Nv. 25
Emote
Nv. 30
Samehada Soutei
Nv. 40
Gyojin Karate: Juujutsu Mizu no Tate
Nv. 50
Kairyuu Ipponzeoi
Nv. 70
Gyojin Juujutsu: Yari Nami
Nv. 100
Karakusa Gawara Sei Ken