Kuroobi
Kuroobi
Bronze Tier
fighter tank
Outfits
Nv. 1
Gyojin Karate Hiji
Nv. 5
Hyaku Mai Gawara Sei Ken
Nv. 12
Joudan Bakushou
Nv. 20
Meditation
Nv. 25
Emote
Nv. 30
Wantou Giri
Nv. 50
Itomaki Kumite
Nv. 70
Sen Mai Gawara Sei Ken
Nv. 100
Gyojin Juujutsu: Chisai Tate