Monkey .D Luffy
Monkey .D Luffy
Gold Tier
fighter bruiser
Outfits
Nv. 1
Gomu Gomu no Pistol
Nv. 1
Nakama (Passiva)
Nv. 5
Gomu Gomu No Bazooka
Nv. 12
Gomu Gomu No Gatling
Nv. 20
Preparation
Nv. 25
Emote
Nv. 30
Gomu Gomu No Ono
Nv. 50
Gomu Gomu No Fusen
Nv. 70
Gear Second
Nv. 70
Jet Pistol
Nv. 70
Jet Bazooka
Nv. 70
Gear Second Speed
Nv. 70
Jet Gatling
Nv. 100
Gear Third: Giant Pistol