Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
Diamond Tier
slasher dps
Outfits
Nv. 1
Suichoku
Nv. 5
Suihei
Nv. 12
Chi wo Hau Zangeki
Nv. 20
Dash
Nv. 25
Emote
Nv. 30
Kokuto Issen
Nv. 30
Black Sword Yoru (Passiva)
Nv. 50
Taka no Me
Nv. 70
Kokuto Kogetsu
Nv. 100
Kokuto Arahoshi