Roronoa Zoro
Roronoa Zoro
Gold Tier
slasher bruiser
Outfits
Nv. 1
Nigiri
Nv. 5
Tourou
Nv. 12
Tatsu Maki
Nv. 20
Hyakuhachi Pondo Hou
Nv. 25
Emote
Nv. 30
Oni Giri
Nv. 50
Demonic Spirit
Nv. 50
Ittouryuu Iai: Shishi Sonson
Nv. 70
San Zen Se Kai
Nv. 100
Kiki Kyuutouryuu: Ashura